FAQs

Sut mae sicrhau fy nghais ar gyfer y digwyddiad sydd wedi'i aildrefnu?
Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth; bydd eich cais yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i’r digwyddiad gohiriedig nesáu, gyda'r holl gyfarwyddiadau a’r wybodaeth bwysig am ddiwrnod y digwyddiad.
A fydd ceisiadau grŵp yn cael eu trosglwyddo hefyd?
Byddant, ac nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd pob cais yn ein cronfa ddata yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig!
Ni allaf gymryd rhan ar y dyddiad newydd, gaf i drosglwyddo fy nghais i rywun arall?
Cewch. Os na allwch gymryd rhan ar y dyddiad newydd - byddwch yn gallu trosglwyddo'ch cais i rywun arall heb unrhyw gost ychwanegol. E-bostiwch 10cilomedr@caerffili.gov.uk
A allaf gael ad-daliad ar fy nghais yn lle?
Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa i gynnig ad-daliadau. Yn unol â'n telerau ac amodau, ni allwn gynnig ad-daliad i gyfranogwyr mewn achos o ohirio
Pa oedran oes angen i mi fod i gymryd rhan yn y digwyddiad?
Rhaid i gystadleuwyr yn ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows fod yn 15 oed neu'n hŷn. Mae'n rhaid i gystadleuwyr y Ras 2 Gilomedr Hwyl fod yn 8 oed neu'n hŷn.
Pryd mae cofrestru'n cau?
Gellir talu i gofrestru hyd at ddiwrnod y digwyddiad, ond bydd angen i bawb sy’n gwneud cais ar ôl hanner nos, ar nos Fercher 1 Medi, gasglu eu pecynnau gwybodaeth (gan gynnwys sglodyn tracio a rhif rhedeg) ar ddiwrnod y digwyddiad. Ni allwn warantu y bydd modd cofrestru ar y dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru'n gynnar i osgoi cael eich siomi gan fod gennym derfyn ar nifer y cyfranogwyr, sef 2,500.
Rydw i wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad, sut ydw i'n gwybod bod fy nghofrestriad wedi'i dderbyn?
Os gwnaethoch chi gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau yn fuan ar ôl hynny. Os na ddigwyddodd hyn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar 10cilomedr@caerffili.gov.uk
Beth fyddaf yn ei dderbyn yn y cyfnod cyn y digwyddiad?
Bydd pob rhedwr yn derbyn pecyn gwybodaeth gan gynnwys rhif rhedeg a sglodyn i dracio eu hamser yn ystod y ras. Bydd y pecynnau hyn yn cael eu dosbarthu bythefnos cyn y digwyddiad. Bydd angen i unrhyw un sy’n cofrestru ar ôl hanner nos ar 1 Medi gasglu eu pecynnau ar y diwrnod.
Pa gategori ydw i'n rhan ohono?
Mae'r categori i aelodau ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru gyda chlwb rhedeg cysylltiedig. Mae'r categori 'heb ymaelodi' ar gyfer y rhai nad ydynt yn gysylltiedig â chlwb rhedeg.
Sut ydw i'n gwneud newidiadau i'm cofrestriad?
Mae modd gwneud newidiadau i'ch cofrestriad drwy anfon e-bost at 10cilomedr@caerffili.gov.uk.
Pryd fydd fy mhecyn yn cyrraedd?
Dosbarthir pecynnau tua phythefnos cyn y digwyddiad gan gynnwys rhifau rhedeg a sglodion amseru’r ymgeiswyr. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn dydd Mercher 8 Mai, e-bostiwch 10cilomedr@caerffili.gov.uk.
Pryd byddaf yn derbyn fy nghrys-t?
Bydd y crysau-t yn cael eu dosbarthu ar ôl cwblhau'r ras. Hefyd, dosbarthir medal ar wahân.
Rydw i wedi cofrestru ond ni allaf gymryd rhan, a allaf gael ad-daliad?
Yn anffodus ni allwn ad-dalu mynediad i ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows.
A oes terfyn amser i gwblhau'r ras?
Mae gan 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows bwynt terfyn o ddwy awr. Mae hyn er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar gau ffyrdd.
Ble mae'r llinellau cychwyn a therfyn a phentref y cyfranogwyr?
Mae'r ras yn dechrau ar Crescent Road yng nghysgod Castell Caerffili. Mae pentref y cyfranogwyr ar bwys y llinell gychwyn/derfyn.
A yw'r llwybr wedi'i arwyddo'n llawn ac yn cael ei oruchwylio?
Ydy, mae'r llwybr wedi'i arwyddo'n llawn a bydd goruchwylwyr yn eich cyfeirio ar hyd y llwybr cywir.
A allaf gymryd rhan yn y ras mewn gwisg ffansi?
Rydym yn annog ymgeiswyr o wahanol alluoedd i gymryd rhan yn y ras, ond nid ydym yn annog gwisg ffansi. Cynhelir y digwyddiad dan reolau UK Athletics ac mae gan y rhai sy'n cymryd rhan ddyletswydd gofal iddynt hwy eu hunain a'u cyd-gystadleuwyr wrth gymryd rhan.
A allaf wisgo clustffonau?
Gwaherddir defnyddio clustffonau wrth redeg ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows. Y rheswm dros hyn yw caniatáu cyfathrebu gwybodaeth bwysig, megis rhybuddion ynghylch gwasanaethau brys a goruchwylwyr y cwrs.
A fydd unrhyw le i storio fy mag yn ystod y digwyddiad?
Bydd pabell gwarchod bagiau am ddim ar y safle i'w defnyddio gan y rhai sydd wedi cofrestru'n swyddogol ar gyfer y digwyddiad. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu'r rhan rydd o'u rhif ar y diwrnod i ddefnyddio'r gwasanaeth gwarchod bagiau.
A yw'r cwrs yn addas i gadeiriau olwyn?
Ydy, anogir defnyddwyr cadair olwyn i gymryd rhan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.
Beth ydw i'n ei gael am fy arian?
Bydd pecyn gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu i'ch cartref a fydd yn cynnwys eich rhif cofrestru a sglodyn tracio a fydd yn caniatáu i chi fynd ar-lein i weld eich amser. Ar ôl y ras, bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn crys-t ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows a medal newydd a gwell.
A fydd ffotograffydd yn bresennol ar y diwrnod?
Bydd, bydd ffotograffydd yn bresennol ar y diwrnod. Bydd yr oriel ar gael ar-lein o fewn 48 awr i'r ras orffen. Yna, bydd lluniau ar gael i'w prynu gan y ffotograffydd yn uniongyrchol. Gwneir cyhoeddiad ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd yr oriel yn fyw.
A fydd dŵr ar gael yn ystod y digwyddiad?
Bydd. Mae Brecon Carreg yn darparu dŵr i'r holl gyfranogwyr yn y ddwy ras.
Beth ddylwn i ei wneud os bydd angen sylw meddygol arnaf yn ystod y digwyddiad?
Bydd staff meddygol yn bresennol ar y diwrnod os ydych chi'n dechrau teimlo'n sâl. Yn syml, gofynnwch i'r stiward agosaf i'ch cyfeirio atynt. Rydym yn eich cynghori i beidio â rhedeg yn y digwyddiad os ydych chi'n teimlo'n sâl yn ystod y diwrnodau cyn y ras.